معافیت مالیاتی 96 

بر اساس لایحه بودجه سال 96 در رابطه با سقف معافیت مایاتی حقوق و دستمزد ، درآمد سالیانه تا 240 میلییون ریال یعنی ماهیانه بیست میلیون ریال از مالیات معاف میباشد.

 

مازاد دریافتی تا هفت برابر حداقل حقوق با نرخ مالیاتی ۱۰ درصد و مازاد آن با نرخ مالیاتی ۲۰ درصد محاسبه شود.

ضمنا حداقل دستمزد   سال 96 روزانه 309977 ریال  و حق مسکن 400000 ریال و حق خواروبار 1100000 ریال و حق اولاد 929931 ریال تعیین شد (طبق جلسه هيات وزيران  كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتداي سال 96 به مبلغ 400000 ريال تعيين ميگردد.)

 

معافیت مالیاتی 95

بر اساس لایحه بودجه سال 95 در رابطه با سقف معافیت مالیاتی حقوق ودستمزد، درآمد سالیانه تا 165 میلیون و ششصد هزار ریال  یعنی ماهیانه سيزده ميليون و هشتصد هزار ريال از مالیات معاف شد.

مازاد دریافتی تا هفت برابر حداقل حقوق با نرخ مالیاتی ۱۰ درصد و مازاد آن با نرخ مالیاتی ۲۰ درصد محاسبه شود.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق در صورت تصویب نهایی این مصوبه در مجلس میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دستگاه‌های دولتی وغیر دولتی یکسان خواهد شد.

ضمنا حداقل دستمزد   سال 95 روزانه 270720 ریال  و حق مسکن 400000 ریال و حق خواروبار 1100000 ریال و حق اولاد 812166 ریال تعیین شد (طبق جلسه هيات وزيران در تاريخ 95/8/26 كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتداي مهرماه 95  به مبلغ 400000 ريال تعيين ميگردد.)

 جهت محاسبه ماليات حقوق ميتوانيد از  نرم افزار حقوق و دستمزد نيك به صورت سريع و ساده استفاده نمائيد. (امکان ارائه لیست جدید مالیات منطبق با فرمت جدید)

                       (نرم افزار فوق منتخب شركت مترو با بيش از 2000 نفر پرسنل ميباشد)

 شركت نيك پردازش پارسيان

 نرم افزار حسابداري

 نرم افزار حقوق و دستمزد

معافيت مالیاتی 94

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۴ در رابطه با سقف معافیت مالیاتی حقوق ودستمزد، درآمد سالیانه تا ۱۳۸ میلیون ریال یعنی ماهیانه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شد.

 

مازاد دریافتی تا هفت برابر حداقل حقوق با نرخ مالیاتی ۱۰ درصد و مازاد آن با نرخ مالیاتی ۲۰ درصد محاسبه شود.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق در صورت تصویب نهایی این مصوبه در مجلس میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دستگاه‌های دولتی وغیر دولتی یکسان خواهد شد.

ضمنا حداقل دستمزد   روزانه ۲۳۷۴۷۵ ریال  و حق مسکن 200000 ریال و حق خواروبار 1100000 ریال و حق اولاد ۷۱۲۴۲۵ ریال تعیین شد

 

 

 

جهت محاسبه ماليات حقوق ميتوانيد از  نرم افزار حقوق و دستمزد نيك به صورت سريع و ساده استفاده نمائيد. 

                 

                  (نرم افزار فوق منتخب شركت مترو با بيش از 2000 نفر پرسنل ميباشد)

 

شركت نيك پردازش پارسيان

 

نرم افزار حسابداري

 

نرم افزار حقوق و دستمزد

 

 

 

 

 

 

جدول اظهارنامه مالیاتی 94   

 

 

 

 

مجلس شورای اسلامی سقف معافیت های مالیاتی حقوق 94 را مشخص کرد. 

جدول مالیات بردرآمد حقوق سال 94 تا مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال در سال معاف ، مازاد 138 میلیون ریال در سال تا 7 برابر،به نرخ 10 درصد و مازاد بر این به نرخ 20 درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر بخش های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هر ماده 5 قانون محاسبات عمومی تعیین شود.(ارقام به ریال)
حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

درآمد مشمول مالیات سالیانه پس از کسر از معافیت

نرخ به درصد مالیات سالیانه مالیات ماهانه توضیحات
11,500,000 138,000,000 معاف 0 معاف معاف -
80,500,000 966,000,000 828,000,000 10 درصد 82,800,000 6,900,000 -
115,000,000 1,380,000,000 1,242,000,000 10 و 20 درصد - - نسبت به مازاد

 

 ارزش افزوده 94

 جدول مالياتي سال 95 هنوز به تصويب نرسيده است به زودي اطلاعات مالياتي سال 95  درج خواهد شد...