*** به سايت نيك پردازش پارسيان خوش آمديد *** گفتار نیک ، کردار نیک ، پندار نیک *** ما با انجام کار برای مشتری لطفی در حق او نمی کنیم بلکه اوست که با قرار دادن این فرصت به ما لطف می کند. *** مشتری به ما وابسته نیست ما به او وابسته هستیم. *** مشتری نباید خود را با ما و فق دهد ما باید خود را با او وفق دهیم. *** مشتری سزاوار بالاترین توجهات و بیشترین خدمات است.